Zoeken

MA begeleidt

MA wil dat je de de best denkbare start maakt in de beroepspraktijk en op vervolgopleidingen. Dit doen we door 'passend' onderwijs te bieden. Dat wil zeggen dat je het onderwijs krijgt dat het beste bij je past. Uitdagend waar het kan, ondersteunend waar het moet. En altijd met een goede structuur en duidelijke richtlijnen. Dit heeft invloed op zowel de inhoud van opleidingen als de begeleiding.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de (extra) begeleiding bij het Mediacollege Amsterdam is dat je wordt ondersteund om je studie effectief te doorlopen. Je wordt geholpen om steeds meer zelfstandig en zelfredzaam te zijn in je studie en in je beroep. Hierbij gaan wij ervan uit dat je zelf initiatief neemt, en dat jij je inzet om de extra begeleiding optimaal te benutten. Door deze visie is de begeleiding in het eerste leerjaar het meest intensief; in de loop van de opleiding wordt de begeleiding afgebouwd.

Voor alle vormen van begeleiding geldt dat de intensiteit van de begeleiding wordt afgebouwd bij gunstige ontwikkelingen: begeleidingsgesprekken worden ingekort en de betreffende student wordt meer op afstand gevolgd. In overleg met de betrokken studenten wordt waar mogelijk de individuele begeleiding omgezet in begeleiding van kleine groepen studenten met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. Naast de begeleidingsvormen die op deze webpagina genoemd worden is het ook mogelijk om met de begeleidingscoach afspraken te maken om bepaalde trainingen te volgen of spreekuren te bezoeken.

Basisbegeleiding

Docenten
De basisbegeleiding bestaat uit Docent AV geeft les aan klas klassikaal georganiseerd onderwijs, door een vast team van docenten. Het opleidingsprogramma is door het docententeam ontwikkeld en onderling afgestemd. Docenten houden rekening met individuele verschillen tussen studenten, en stemmen werkvormen en lesstof af op deze verschillen - voor zover mogelijk. Zij besteden in lessen tijd aan individuele begeleiding, ze beantwoorden je vragen, geven cijferbeoordelingen en mondelinge feedback op gemaakte opdrachten en presentaties.

Binnen de beschikbare tijd maken docenten apart afspraken met studenten die specifieke aandacht nodig hebben. Een vaste taak van docenten is het deelnemen aan maandelijkse studentbesprekingen, waarin de studievoortgang van studenten wordt besproken, maar ook zaken als welzijn, (sociaal) gedrag en andere persoonlijke aandachtspunten.

Studieloopbaanbegeleider
Een belangrijke spil in de basisbegeleiding is de studieloopbaanbegeleider (slb'er). Deze is het vaste aanspreekpunt voor studenten (en ouders) wanneer het om studiezaken (studievoortgang) gaat, maar ook als het gaat om persoonlijke aangelegenheden die op de studie van invloed zijn. De slb'er houdt individuele studievoortgangsgesprekken met studenten. In de lessen studieloopbaanbegeleiding wordt aandacht besteed aan studievaardigheden als planning en organisatie van je studie, leren presenteren, leren samenwerken en keuzes maken voor je toekomst.

Extra begeleiding

Extra begeleiding wordt op het Mediacollege Amsterdam in de eerste plaats door de slb'er gegeven. Dit kan coaching zijn gericht op jouw organisatie en planning of op je welbevinden op school. Je slb'er maakt met jou afspraken op basis van de doelen die zijn gesteld tijdens de Intake Extra Begeleiding (dit gebeurt tijdens de toelatingsprocedure). De begeleiding kan zijn door middel van individuele gesprekken of een aanpak in kleine groepjes.

Als je extra begeleiding nodig hebt, op basis van je vorige schoolloopbaan of misschien door een aandoening of een specifiek leerprobleem, is het belangrijk dat je dat duidelijk aangeeft bij het toelatingsonderzoek. Dit kun je doen op verschillende manieren:

  • door antwoord te geven op de vragen van de AMN-test
  • met het inlichtingenformulier voorzien van toelichting van je decaan of mentor
  • in het toelatingsgesprek met de Ma-docent.

Je wordt dan uitgenodigd door begeleidingscoach voor een Intake Extra Begeleiding. In dit gesprek wordt je hulpvraag en de begeleidingsmogelijkheiden met jou besproken. Na dit gesprek, en misschien nog aanvullend onderzoek, word je in de opleiding geplaatst met afspraken over je begeleiding die worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Wanneer je begeleidingsvraag de mogelijkheden van onze school te boven gaat, kan het zijn dat je het advies krijgt om een andere opleiding te kiezen, binnen of buiten het Mediacollege Amsterdam.

Trajectbegeleiding

Naast begeleiding van het docententeam biedt MA ook ondersteuning door specialisten en externe hupverleners. Zij vormen onderdeel van het Trajectbureau. Zo zijn er begeleidingscoaches, een decaan, een verzuimcoördinator, preventiemedewerkers voor middelengebruik en voor somberheidsklachten, een budgetcoach, jeugdadviseur, een jeugdarts, een psycholoog en medewerkers Passend Onderwijs. Al deze mensen hebben als doel om jou te ondersteunen zodat je studie zo goed mogelijk kunt doorlopen op MA.

Ook maken deze medewerkers onderdeel uit van het Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT overlegt een aantal keer per jaar om moeilijke begeleidingsvraagstukken op te lossen. Een student geeft altijd toestemming voor bespreking.

Aangepaste examinering

Mocht je een deskundigenverklaring (bijvoorbeeld voor dyslexie of dyscalculie) hebben, dan heb je heb je recht op aangepaste examens en toetsen, in overeenstemming met deze verklaring. Deze bepalingen zijn ook van toepassing voor studenten met een medisch vastgestelde aandoening/diagnose waarbij extra tijd en/of aanpassingen gerechtvaardigd zijn. Wil je een aanvraag indienen voor aangepaste examinering, dan moeten we op school (een) geldige deskundigenverklaring inzien.

Deel deze pagina: