Zoeken

Ma begeleidt

Ma wil dat je de de best denkbare start maakt in de beroepspraktijk en op vervolgopleidingen. Dit doen we door 'passend' onderwijs te bieden. Dat wil zeggen dat je het onderwijs krijgt dat het beste bij je past. Uitdagend waar het kan, ondersteunend waar het moet. En altijd met een goede structuur en duidelijke richtlijnen. Dit heeft invloed op zowel de inhoud van opleidingen als de begeleiding.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de (extra) begeleiding bij het Mediacollege Amsterdam is dat je wordt ondersteund om je studie effectief te doorlopen. Je wordt geholpen om steeds meer zelfstandig en zelfredzaam te zijn in je studie en in je beroep. Hierbij gaan wij ervan uit dat je zelf initiatief neemt, en dat jij je inzet om de extra begeleiding optimaal te benutten. Door deze visie is de begeleiding in het eerste leerjaar het meest intensief; in de loop van de opleiding wordt de begeleiding afgebouwd.

Basisbegeleiding

Docenten
De basisbegeleiding bestaat uit Docent en student Mediavormgever met MacBook klassikaal georganiseerd onderwijs, door een vast team van docenten. Het opleidingsprogramma is door het docententeam ontwikkeld en onderling afgestemd. Docenten houden rekening met individuele verschillen tussen studenten, en stemmen werkvormen en lesstof af op deze verschillen - voor zover mogelijk. Zij besteden in lessen tijd aan individuele begeleiding, ze beantwoorden je vragen, geven cijferbeoordelingen en mondelinge feedback op gemaakte opdrachten en presentaties.

Binnen de beschikbare tijd maken docenten apart afspraken met studenten die specifieke aandacht nodig hebben. Een vaste taak van docenten is het deelnemen aan maandelijkse studentbesprekingen, waarin de studievoortgang van studenten wordt besproken, maar ook zaken als welzijn, (sociaal) gedrag en andere persoonlijke aandachtspunten.

Studieloopbaanbegeleider
Een belangrijke spil in de basisbegeleiding is de studieloopbaanbegeleider. Deze is het vaste aanspreekpunt voor studenten (en ouders) wanneer het om studiezaken (studievoortgang) gaat, maar ook als het gaat om persoonlijke aangelegenheden die op de studie van invloed zijn. De studieloopbaanbegeleider houdt individuele studievoortgangsgesprekken met studenten. In de lessen studieloopbaanbegeleiding wordt aandacht besteed aan studievaardigheden als planning en organisatie van je studie, leren presenteren, leren samenwerken en keuzes maken voor je toekomst.

Extra begeleiding

Heb Twee studenten aan tafel met MacBook je tijdens de opleiding extra ondersteuning nodig? Ma heeft, behalve vakkundige docenten, een studieloopbaanbegeleider, decaan en een zorgcoördinator, ook gespecialiseerde deskundigen in huis, die ingezet worden om voor korte of lange termijn ondersteuning te bieden aan studenten die dat nodig hebben.

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Mediacollege Amsterdam en heb je extra begeleiding nodig? Lees dan de informatie hieronder over extra ondersteuning. Tijdens de toelatingsprocedure wordt bekeken of we je die extra ondersteuning kunnen bieden.

Extra ondersteuning

Als je extra begeleiding nodig hebt, op basis van je vorige schoolloopbaan of misschien door een aandoening of een specifiek leerprobleem, is het belangrijk dat je dat duidelijk aangeeft bij het toelatingsonderzoek. Dit kun je doen op verschillende manieren:

  • door antwoord te geven op de vragen van de AMN-test
  • met het inlichtingenformulier voorzien van toelichting van je decaan of mentor
  • in het toelatingsgesprek met de Ma-docent.

Je wordt dan uitgenodigd door de zorgcoördinator of begeleidingscoach, die je vraag en de mogelijkheden met jou bespreekt. Na dit gesprek, en misschien nog aanvullend onderzoek, word je in de opleiding geplaatst met afspraken over je begeleiding die worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Wanneer je begeleidingsvraag de mogelijkheden van onze school te boven gaat, kan het zijn dat je advies krijgt om een andere opleiding te kiezen, binnen of buiten het Mediacollege Amsterdam.

Begeleidingsvormen

Tijdens het gesprek met de zorgcoördinator of begeleidingscoach wordt een keuze voor een bepaalde begeleidingsvorm afgesproken. In veel gevallen kunnen docenten en studiebegeleider in de specifieke begeleidingsbehoefte van een student voorzien, en is de basisbegeleiding toereikend. Aandachtspunten worden opgenomen in het handelingsplan voor de student, het docententeam en de studieloopbaanbegeleider.

Startbegeleiding
Dit is individuele begeleiding door een gespecialiseerd docent of een ambulant begeleider, in het eerste semester of het eerste leerjaar, met maximaal 1 uur begeleidingstijd per week. Startbegeleiding is in het bijzonder gericht op: informatieverwerking, planning, organisatie van de studie, communicatie, sociale vaardigheden, samenwerking, welzijn. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte kunnen hier verschillende nadrukken gelegd worden.

Langdurige begeleiding
Als beschreven bij startbegeleiding, maar voor een langere duur en met extra aandacht voor de voorbereiding op stageperiodes en op het examen.

Kortdurende begeleiding
Extra individuele begeleiding van een gespecialiseerd docent, ambulant begeleider, jeugdadviseur, preventiemedewerker, jeugdarts, voor studenten met tijdelijke problematiek waarvoor acties of interventies nodig zijn. Eventueel vindt verwijzing naar externe instanties / deskundigheid plaats. De duur van deze begeleiding hangt samen met de vastgestelde problematiek.

De aanvraag voor korte-termijn ondersteuning verloopt via de studieloopbaanbegeleider. De kortdurende begeleiding kan op willekeurige momenten tijdens de studie ingezet worden. Afspraken worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (Magister).

Opmerkingen bij begeleidingsvormen
Voor alle vormen van begeleiding geldt dat de intensiteit van de begeleiding wordt afgebouwd bij gunstige ontwikkelingen: begeleidingsgesprekken worden ingekort en de betreffende student wordt meer op afstand gevolgd. In overleg met de betrokken studenten wordt waar mogelijk de individuele begeleiding omgezet in begeleiding van kleine groepen studenten met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften.

Naast bovengenoemde begeleidingsvormen is het ook mogelijk om met de zorgcoördinator / begeleidingscoach afspraken te maken om bepaalde trainingen te volgen of spreekuren te bezoeken.

Regelingen/voorzieningen

  • Studenten met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring worden in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Zij hebben recht op aangepaste examens en toetsen, in overeenstemming met hun verklaring.
  • Deze bepalingen zijn ook van toepassing voor studenten met een medisch vastgestelde aandoening/diagnose waarbij extra tijd en/of aanpassingen gerechtvaardigd zijn. Ook hier geldt dat er wel een deskundige verklaring over de aandoening overhandigd dient te worden.
  • Studenten die extra ondersteuning nodig hebben op het vlak van rekenen & taal kunnen gebruik maken van extra steunlessen. Dit wordt door de studieloopbaanbegeleider en betreffende vakdocenten begeleid.
  • Voor studenten die geblokkeerd raken door faalangst en/of sociale angst worden trainingen in kleine groepjes georganiseerd.
  • Er worden trainingen in kleine groepjes aangeboden om beter om te leren gaan met AD[H]D kenmerken.
  • Er is een open spreekuur voor studenten met vragen over verslavingsproblematiek.
  • Er is een open spreekuur voor studenten met vragen over somberheid of depressieve klachten.

Ondersteuners

Het Mediacollege Amsterdam heeft gespecialiseerde begeleidingsdeskundigen in huis, die ingezet worden om voor de korte of lange termijn ondersteuning te bieden aan studenten waarbij de ondersteuningsbehoefte is vastgesteld of waarbij zich gedurende de opleiding een ondersteunings -behoefte voordoet.

Zo zijn er docenten met een aparte begeleidingstaak, een ambulant begeleider die kennis heeft van aan autisme verwante aandoeningen, een schoolmaatschappelijk werker [jeugdadviseur], een preventiemedewerker ter voorkoming van verslavingsproblematiek en depressie, een jeugdarts, een decaan, een verzuimcoördinator en een leerplichtambtenaar.

Al deze deskundigen hebben (hulpverlenende) organisaties achter zich staan en kunnen verwijzingen tot stand brengen naar hulpverlenende instellingen. Binnen de school vindt overleg tussen deze deskundigen plaats, om moeilijke begeleidingsvraagstukken op te lossen.

Excellentieprogramma’s

Bij passend onderwijs krijg je niet alleen aandacht als je extra begeleiding nodig hebt. Ook als je meer aankunt, word je bediend. Ma biedt twee specifieke programma's voor excellente studenten.

Meer over excellentieprogramma's

Studio Studenten Studio TopNok aan het werk op de laptop in lokaal TopNok is een interdisciplinair programma dat gericht is op mediaontwikkeling van concept tot realisatie. Daarnaast is er de TV Academy, waar je in een omroepbedrijf meewerkt aan nieuwe vormen van media. Met deze programma’s sluit Ma bij de behoefte van de branche die verwacht dat professionals al hun creativiteit, kennis en vaardigheden inzetten, en soepel inspelen op nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden.

Deze excellentieprogramma’s zijn voorafgegaan door twee programma’s die nog steeds een dergelijke functie hebben:

Het Practoraat Sociale Media: is een samenwerkingsproject om tot onderwijsverbetering te komen met de inzet van sociale media.

Base Games: een leerbedrijf van Ma dat is gestart in 2007. Hier run je samen met studenten met verschillende talenten en disciplines een eigen gamestudio om leuke en innovatieve games te maken.