Zoeken

Organisatie

Missie

Ma wil dé mediaschool zijn die studenten voorbereidt op een loopbaan in de media en als start van een levenslange ontwikkeling. Ma leidt mediaprofessionals op die naast hun specialisme breder kunnen kijken en die de skills hebben om – individueel en in groepsverband - hun weg te vinden in het mediawerkveld. Daarnaast willen we bij het bedrijfsleven bekend staan als dé leverancier van mediaprofessionals en zijn we partner en bron van innovatie.

Visie

Versnelde technologische ontwikkelingen, transities in de media en veranderingen in de verwachtingen van studenten: het is tijd om wat te ondernemen. Ma zet in op onderwijsvernieuwing, ondernemendheid, flexibilisering van de organisatie, verbinding met het bedrijfsleven, binding met studenten en het creëren van een professionele cultuur.

Strategisch actieplan 2020

In 2016 is de strategie voor de komende vier jaar ontstaan. Hiervoor is een onconventionele route bewandeld: na een korte periode van visie- en kadervorming door het College van Bestuur, is de concrete uitwerking van de strategie overgelaten aan twee organisatiebrede teams. Op deze manier is optimaal gebruik gemaakt van de denkkracht van medewerkers en is tegelijkertijd bereikt dat de strategie van de héle school is - niet alleen van het management. Het resultaat is een heel concreet actieplan waarin aangegeven staat hoe Ma omgaat met ontwikkelingen in de mediabranche, de eisen die aan werknemers worden gesteld en de verwachtingen die studenten hebben. Kortom, geen vuistdikke analyses en beschouwingen, maar een actiegerichte samenvatting van de initiatieven die we als Ma de komende jaren realiseren om de school te worden die we willen zijn.

Download hier het complete Strategisch actieplan 2020.

Kwaliteitsagenda

Elke mbo-instelling maakt zelf afspraken met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitsagenda van de mbo-instelling. De kwaliteitsagenda is gebaseerd op het meerjarig strategisch plan van de instelling. De agenda moet ambitieuze en duidelijke doelen bevatten die de instelling binnen vier jaar kan halen. Met de Kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft Ma de financiële middelen gekregen om de eerder gekozen strategie uit te voeren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dhr. H.J.A.M. (Herman) Leisink: voorzitter
dhr. J.C. (Jan) Hoek: vicevoorzitter
dhr. T. (Thomas) Loudon: lid
mw. B. (Betty) Heimans-Polk: lid
mw. A.M.W. (Anne Mieke) Eggenkamp: lid

Relevante nevenfuncties Raad van Toezicht:

dhr. drs. H.J.A.M. Leisink: lid Raad van Toezicht Stichting OPS
dhr. J.C. Hoek MBA: lid Raad van Toezicht VO Haaglanden
mw. B. Heimans-Polk: voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs aan de Amstel en lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Reigersbos

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

mw. R.M.H. (Marilene) Streefland: voorzitter
mw. M.E.T. (Mirjam) Leinders: lid college van bestuur

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Schoolplan vmbo

Het schoolplan vmbo beschrijft het beleid van het onderwijs dat binnen het vmbo wordt uitgevoerd. Andere beleidsplannen, zoals Onderwijsvisie Ma vmbo, Stand van zaken kwaliteitszorg vmbo en Teamplan vmbo maken onderdeel uit van het schoolplan. Deze beleidsplannen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.

Gedragscode

Sociale veiligheid gaat over het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving. Duidelijke gedragsregels bevorderen sociale veiligheid. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en alle vormen van uitsluiting. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving valt of staat met ons eigen gedrag en is een absolute randvoorwaarde voor een optimale persoonlijke ontwikkeling; worden wat je bent. De gedragscode geldt niet alleen op alle locaties van Ma, maar altijd en overal. Bovendien gebruiken we de afspraken in deze gedragscode ook voor externe partners, zoals stagebedrijven, als richtlijn voor de omgang met studenten.

Privacy

Ma is verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens die aan haar toevertrouwd zijn. Hoe Ma omgaat met privacy en de persoonsgegevens staat vermeld in de Privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Ma is de heer R. Kronieger. Voor meldingen van schendingen van de privacy of vragen over de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de FG via email (fg@ma-web.nl) of telefonisch via het centrale nummer (020 850 95 00).

Deel deze pagina: