Zoeken

Organisatie

Missie

Ma wil dé mediaschool zijn die studenten voorbereidt op een loopbaan in de media en als start van een levenslange ontwikkeling. Ma leidt mediaprofessionals op die naast hun specialisme breder kunnen kijken en die de skills hebben om – individueel en in groepsverband - hun weg te vinden in het mediawerkveld. Daarnaast willen we bij het bedrijfsleven bekend staan als dé leverancier van mediaprofessionals en zijn we partner en bron van innovatie.

Visie

Versnelde technologische ontwikkelingen, transities in de media en veranderingen in de verwachtingen van studenten: het is tijd om wat te ondernemen. Ma zet in op onderwijsvernieuwing, ondernemendheid, flexibilisering van de organisatie, verbinding met het bedrijfsleven, binding met studenten en het creëren van een professionele cultuur.

Student met gouden horloge kijkt op Apple scherm

Strategisch actieplan 2020

In 2016 is de strategie voor de komende vier jaar ontstaan. Hiervoor is een onconventionele route bewandeld: na een korte periode van visie- en kadervorming door het College van Bestuur, is de concrete uitwerking van de strategie overgelaten aan twee organisatiebrede teams. Op deze manier is optimaal gebruik gemaakt van de denkkracht van medewerkers en is tegelijkertijd bereikt dat de strategie van de héle school is - niet alleen van het management. Het resultaat is een heel concreet actieplan waarin aangegeven staat hoe Ma omgaat met ontwikkelingen in de mediabranche, de eisen die aan werknemers worden gesteld en de verwachtingen die studenten hebben. Kortom, geen vuistdikke analyses en beschouwingen, maar een actiegerichte samenvatting van de initiatieven die we als Ma de komende jaren realiseren om de school te worden die we willen zijn.

Download hier het complete Strategisch actieplan 2020.

Twee meisjes voor kluisjes maken V-teken

Raad van Toezicht, College van Bestuur en directie

Leden Raad van Toezicht
dhr. L. van den Berg, voorzitter
dhr. C.A. Verberne, vicevoorzitter
mw. B. Heimans-Polk, lid
dhr. J.C. Hoek, lid
dhr. H.J.A.M. Leisink, lid

College van Bestuur
dhr. J.G.M.M. Smits, voorzitter
dhr. J.A. de Haas, lid
dhr. M.I. Groep, lid

Afdelingsdirectie
mw. K. van Gastel, afdeling MIG
dhr. P. Molenaar, afdeling ARTF
mw. B. van Ommen, afdeling MV
dhr. P. Pranger, afdeling vmbo + mbo MP

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.