Zoeken

Organisatie

Next Level strategie 2022-2027

Met de start van schooljaar 2022-2023 lanceerde het Mediacollege Amsterdam een nieuwe strategische koers voor de komende vijf jaar, genaamd MA Next Level. Ruim 200 medewerkers, studenten en leerlingen dachten hierover mee; ook de medezeggenschapsorganen waren nauw betrokken bij de totstandkoming.

Download de strategiebrochure MA Next Level.

Onze kernboodschap: we teach guts

Het Mediacollege Amsterdam (MA) staat middenin de (Amsterdamse) media-industrie en maakt er een belangrijk onderdeel van uit. Samen met onze partners verzorgen wij toonaangevend vakgericht onderwijs, zodat je als student bij MA een vak leert, én toegang krijgt tot een waardevol netwerk van bedrijven. Hierdoor ontstaat een wisselwerking waarin je je vakkennis kunt verdiepen en ook in de praktijk kunt brengen. Zo lopen onze studenten voorop in de creatieve industrie en in deze uitdagende tijd vol technologische vernieuwingen. We streven voortdurend naar het volgende level. En dat doen we elke dag opnieuw: starting today.

Missie

Toonaangevend talent voor toonaangevende bedrijven. Het Mediacollege Amsterdam is dé springplank voor technisch-creatief talent. We maken er werk van. We teach guts.

Visie

We halen buiten naar binnen en brengen binnen naar buiten. Leren in een rijke leeromgeving maakt dat studenten zich beter ontwikkelen. Bedrijven, bureaus, organisaties en zelfstandigen zijn een waardevolle toevoeging op ons lesprogramma. Zo verbinden we leren, creativiteit, technologie en innovatie.

Doelen voor de komende vier jaar

MA werkt de komende vier jaar aan het realiseren van de volgende doelen:

1. Creatief vakonderwijs van hoog niveau.
• Meest aantrekkelijke werkgever
• Partners laten meedenken over onderwijs
• Ruimte voor onderwijsontwikkeling
• Niet het systeem, maar de student/leerling staat centraal

2. Een leeromgeving creëren waarin je de dynamiek van de mediawereld voelt.
Een inspirerende leeromgeving met goede faciliteiten, die voelt als een dynamisch (media-)bedrijf.

3. Een belangrijke speler zijn in de markt en investeren in partners.
Partners aan ons binden door ons talent te etaleren en in te zetten bij partners.

4. Een community bouwen waar je bij wilt horen.
We willen een community bouwen waarbij MA-medewerkers, MA-studenten en onze partners de passie voor media met elkaar kunnen delen. Vanuit de community gaan we met elkaar in gesprek, wisselen we kennis uit en leren we van elkaar.

Kwaliteitsagenda

Elke mbo-instelling maakt zelf afspraken met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken worden vastgelegd in de Kwaliteitsagenda van de mbo-instelling. De Kwaliteitsagenda is gebaseerd op het meerjarig strategisch plan van de instelling. De agenda moet ambitieuze en duidelijke doelen bevatten die de instelling binnen vier jaar kan halen.

Met de Kwaliteitsagenda 2024-2027 wil MA haar ambities voor de komende jaren realiseren. De prioriteiten en doelstellingen uit de Kwaliteitsagenda komen overeen met de strategie van Next Level. Dit betekent dat MA stap voor stap werkt naar een hogere kwaliteit van onderwijs met het bevorderen van kansengelijkheid, versterken van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt en het vormgeven van onderwijs voor de toekomst. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mike Moolenbel: voorzitter
Ria van ’t Klooster: vicevoorzitter
Karim Amghar: lid
Elout Visser: lid

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

mw. M.E.T. (Mirjam) Leinders: voorzitter
dhr. R. (Robert) Leeftink: lid (vanaf 1 september 2024)

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Duurzaamheid

In de nieuwe strategie MA Next Level 2022-2027 van het Mediacollege Amsterdam (MA) gaan we voor toekomstbestendigheid. Next Level staat voor continu streven naar het volgende niveau in je ontwikkeling. Dat geldt zeker voor duurzaamheidsthema’s. We leren onze studenten bewust te zijn van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, en hier vanuit hun eigen expertise naar te kijken en oplossingen aan te dragen.

Hieronder vind je ons eerste formele verslag m.b.t. onze impact op mens en milieu en wat ons betreft een mooie basis voor onze verdere strategische ambities. Het rapport is opgesteld volgens de standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijk wereldwijd instituut dat richtlijnen opstelt voor duurzaamheidsverslaggeving.

Lees meer

Het jaar 2022 stond op het gebied van duurzaamheid in het teken van het gereedkomen van onze nieuwbouw, een nieuwe gedragscode en de implementatie daarvan, en samenwerkingsverbanden om stageveiligheid en kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Ook was er aandacht voor de mentale gezondheid onder jongeren en deden we onderzoek naar de meldingsbereidheid van medewerkers en studenten bij grensoverschrijdend gedrag.

Next Level Onderwijsvisie 2023-2027

Het Mediacollege Amsterdam werkt elke dag aan de kwaliteit van onderwijs. We hebben de taak jongeren en jongvolwassenen op te leiden voor de beroepspraktijk, de samenleving en voor het doorstromen naar vervolgonderwijs.

De MA Next Level Onderwijsvisie 2023-2027 geeft richting aan hoe we het onderwijs, de begeleiding en de leeromgeving vormgeven. De belangrijkste pijlers van de onderwijsvisie zijn:

1. Praktijkgericht en creatief vakonderwijs
2. Persoonsgericht en maatwerk onderwijs
3. Toekomstbestendig en innovatief onderwijs

Het onderwijs is verweven met de beroepspraktijk. Studenten werken aan beroepsopdrachten en hebben opdrachtgevers uit het werkveld zoals de media, creatieve en technische branche. Naast vakkennis en vaardigheden leren studenten samen te werken in multidisciplinaire teams.

Schoolplan vmbo

Het schoolplan vmbo beschrijft het beleid van het onderwijs dat binnen het vmbo wordt uitgevoerd. Andere beleidsplannen, zoals Onderwijsvisie Ma vmbo, Stand van zaken kwaliteitszorg vmbo en Teamplan vmbo maken onderdeel uit van het schoolplan. Deze beleidsplannen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.

Gedragscode

Sociale veiligheid gaat over het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving. Duidelijke gedragsregels bevorderen sociale veiligheid. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en alle vormen van uitsluiting. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving valt of staat met ons eigen gedrag en is een absolute randvoorwaarde voor een optimale persoonlijke ontwikkeling; worden wat je bent. De gedragscode geldt niet alleen op alle locaties van Ma, maar altijd en overal. Bovendien gebruiken we de afspraken in deze gedragscode ook voor externe partners, zoals stagebedrijven, als richtlijn voor de omgang met studenten.

Privacy

MA is verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens die aan haar toevertrouwd zijn. Hoe Ma omgaat met privacy en de persoonsgegevens staat vermeld in de Privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van MA is de heer Ernst Braakman. Voor meldingen van schendingen van de privacy of vragen over de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de FG via fg@ma-web.nl.

Deel deze pagina: