Zoeken

Organisatie

Missie

Ma leidt op tot gemotiveerde technisch/creatieve vakmensen voor de mediabranche die interdisciplinair kunnen samen werken in een veranderende markt.

Visie

Ma wil studenten opleiden die uitsteken boven hun collega’s afkomstig van andere opleidingen. Hiertoe leiden we hen op als specialist en daarnaast ontdekken zij hoe je interdisciplinair kunt werken en staan ze open voor de mogelijkheden van nieuwe media. 

Student met gouden horloge kijkt op Apple scherm

Strategie

Ma wil aansluiten op de wensen van toekomstige werkgevers en die van studenten. Hiervoor vergroot Ma haar innovatieve vermogen. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering verbeterd, zodat de continuïteit van de organisatie is gegarandeerd. Om dit te realiseren werkt Ma aan de volgende speerpunten:

Verbinden
marktbinding door hechte samenwerking met en directe aansluiting op bedrijven uit media-, communicatie- en informatiebranche. We leiden studenten op om over de grenzen van het vak te kijken door middel van crossmediale projecten.

Vernieuwen
aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen. We willen met studenten en in co-makership met bedrijven de mogelijkheden van nieuwe media exploreren en toegankelijk maken voor toekomstige beroepsbeoefenaren.

Verduurzamen
kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie daaromheen verankeren door structuur in de organisatie, verantwoorde volumegroei, een samenhangend onderwijsaanbod, adequate huisvesting en gezonde financiën.


Bovenstaande drie speerpunten lijken verschillende doelstellingen te suggereren, maar vertonen een grote onderlinge verwantschap. Om te komen tot opleidingen die niet alleen goed opgeleide specialisten afleveren, maar ook mensen die over de grenzen van het vak kunnen kijken (vernieuwen) laten we opleidingen en bedrijven uit de branche samenwerken (verbinden). Om hier succesvol in te zijn, borgen we de kwaliteit die we leveren en verbeteren die waar mogelijk (verduurzamen). 

Twee meisjes voor kluisjes maken V-teken

Raad van Toezicht, College van Bestuur en directie

Leden Raad van Toezicht
dhr. L. van den Berg, voorzitter
dhr. C.A. Verberne, vicevoorzitter
mw. B. Heimans-Polk, lid
dhr. J.C. Hoek, lid
dhr. H.J.A.M. Leisink, lid

College van Bestuur
dhr. J.G.M.M. Smits, voorzitter
dhr. J.A. de Haas, lid
dhr. M.I. Groep, lid

Afdelingsdirectie
mw. K. van Gastel, afdeling MIG
dhr. P. Molenaar, afdeling ARTF
mw. B. van Ommen, afdeling MV
dhr. P. Pranger, afdeling vmbo + mbo MP

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Strategienota

Ma werkt aan een nieuwe strategie, die in 2017 van kracht wordt. Tot die tijd kun je in de oude strategienota lezen over onze missie, visie en strategische keuze voor de periode 2012-2016 en op welke wijze we deze willen waarmaken. De strategienota fungeert als leidraad voor de strategische koers van onze organisatie.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.