Zoeken

Organisatie

Missie

Ma wil dé mediaschool zijn die studenten voorbereidt op een loopbaan in de media en als start van een levenslange ontwikkeling. Ma leidt mediaprofessionals op die naast hun specialisme breder kunnen kijken en die de skills hebben om – individueel en in groepsverband - hun weg te vinden in het mediawerkveld. Daarnaast willen we bij het bedrijfsleven bekend staan als dé leverancier van mediaprofessionals en zijn we partner en bron van innovatie.

Visie

Versnelde technologische ontwikkelingen, transities in de media en veranderingen in de verwachtingen van studenten: het is tijd om wat te ondernemen. Ma zet in op onderwijsvernieuwing, ondernemendheid, flexibilisering van de organisatie, verbinding met het bedrijfsleven, binding met studenten en het creëren van een professionele cultuur.

Student met gouden horloge kijkt op Apple scherm

Strategisch actieplan 2020

In 2016 is de strategie voor de komende vier jaar ontstaan. Hiervoor is een onconventionele route bewandeld: na een korte periode van visie- en kadervorming door het College van Bestuur, is de concrete uitwerking van de strategie overgelaten aan twee organisatiebrede teams. Op deze manier is optimaal gebruik gemaakt van de denkkracht van medewerkers en is tegelijkertijd bereikt dat de strategie van de héle school is - niet alleen van het management. Het resultaat is een heel concreet actieplan waarin aangegeven staat hoe Ma omgaat met ontwikkelingen in de mediabranche, de eisen die aan werknemers worden gesteld en de verwachtingen die studenten hebben. Kortom, geen vuistdikke analyses en beschouwingen, maar een actiegerichte samenvatting van de initiatieven die we als Ma de komende jaren realiseren om de school te worden die we willen zijn.

Download hier het complete Strategisch actieplan 2020.

Twee meisjes voor kluisjes maken V-teken

Raad van Toezicht

dhr. L. van den Berg: voorzitter, tevens lid commissie Governance en bestuurszaken
dhr. C.A. Verberne: vicevoorzitter, tevens lid commissie Financiën en bedrijfsvoering
mw. B. Heimans-Polk: lid, tevens voorzitter commissie Onderwijskwaliteit en HRM
dhr. J.C. Hoek: lid, tevens voorzitter commissie Financiën en bedrijfsvoering
dhr. H.J.A.M. Leisink: lid, tevens voorzitter commissie Governance en bestuurszaken en lid commissie Onderwijskwaliteit en HRM

Relevante nevenfuncties Raad van Toezicht
dhr. L. van den Berg: x
mw. B. Heimans-Polk: voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs aan de Amstel en lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Reigersbos
dhr. J.C. Hoek MBA: x
dhr. drs. H.J.A.M. Leisink: x

College van Bestuur

dhr. J.G.M.M. Smits: voorzitter
dhr. J.A. de Haas: lid
dhr. M.I. Groep: lid

Relevante nevenfuncties College van Bestuur
dhr. ir J.G.M.M. Smits: voorzitter Stichting Mediabites Amsterdam, voorzitter Stichting Ieder MBO een Practoraat en bestuurslid OSAT
dhr. J.A. de Haas MBA: voorzitter Raad van Toezicht SOON
dhr. drs. M.I. Groep: x

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Schoolplan vmbo

Het schoolplan vmbo beschrijft het beleid van het onderwijs dat binnen het vmbo wordt uitgevoerd. Andere beleidsplannen, zoals Onderwijsvisie Ma vmbo, Stand van zaken kwaliteitszorg vmbo, Teamplan vmbo, HRM-plan etc. maken onderdeel uit van het schoolplan. Deze beleidsplannen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.