Zoeken

Organisatie

Missie

MA wil dé mediaschool zijn die studenten voorbereidt op een loopbaan in de media en als start van een levenslange ontwikkeling. Ma leidt mediaprofessionals op die naast hun specialisme breder kunnen kijken en die de skills hebben om – individueel en in groepsverband - hun weg te vinden in het mediawerkveld. Daarnaast willen we bij het bedrijfsleven bekend staan als dé leverancier van mediaprofessionals en zijn we partner en bron van innovatie.

Visie

Versnelde technologische ontwikkelingen, transities in de media en veranderingen in de verwachtingen van studenten: het is tijd om wat te ondernemen. Ma zet in op onderwijsvernieuwing, ondernemendheid, flexibilisering van de organisatie, verbinding met het bedrijfsleven, binding met studenten en het creëren van een professionele cultuur.

Next Level strategie 2022-2027

Binnenkort vind je hier meer informatie over onze nieuwe strategische koers. Download hieronder alvast de brochure.

Kwaliteitsagenda

Elke mbo-instelling maakt zelf afspraken met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken worden vastgelegd in de Kwaliteitsagenda van de mbo-instelling. De Kwaliteitsagenda is gebaseerd op het meerjarig strategisch plan van de instelling. De agenda moet ambitieuze en duidelijke doelen bevatten die de instelling binnen vier jaar kan halen. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe Kwaliteitsagenda 2024-2027. MA hoopt hiermee de financiële middelen te krijgen om de eerder gekozen strategie uit te voeren. Zodra de Kwaliteitsagenda gereed is wordt deze hier gepubliceerd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mike Moolenbel: voorzitter
Ria van ’t Klooster: vicevoorzitter
Karim Amghar: lid
Huub Nelis: lid
Elout Visser: lid

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit:

mw. R.M.H. (Marilene) Streefland: voorzitter
mw. M.E.T. (Mirjam) Leinders: lid college van bestuur

Organogram

Jaarverslagen

Bekijk en download de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Duurzaamheid

In de nieuwe strategie MA Next Level 2022-2027 van het Mediacollege Amsterdam (MA) gaan we voor toekomstbestendigheid. Next Level staat voor continu streven naar het volgende niveau in je ontwikkeling. Dat geldt zeker voor duurzaamheidsthema’s. We leren onze studenten bewust te zijn van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, en hier vanuit hun eigen expertise naar te kijken en oplossingen aan te dragen.

Hieronder vind je ons eerste formele verslag m.b.t. onze impact op mens en milieu en wat ons betreft een mooie basis voor onze verdere strategische ambities. Het rapport is opgesteld volgens de standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijk wereldwijd instituut dat richtlijnen opstelt voor duurzaamheidsverslaggeving.

Lees meer

Het jaar 2022 stond op het gebied van duurzaamheid in het teken van het gereedkomen van onze nieuwbouw, een nieuwe gedragscode en de implementatie daarvan, en samenwerkingsverbanden om stageveiligheid en kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Ook was er aandacht voor de mentale gezondheid onder jongeren en deden we onderzoek naar de meldingsbereidheid van medewerkers en studenten bij grensoverschrijdend gedrag.

Next Level Onderwijsvisie 2023-2027

Het Mediacollege Amsterdam werkt elke dag aan de kwaliteit van onderwijs. We hebben de taak jongeren en jongvolwassenen op te leiden voor de beroepspraktijk, de samenleving en voor het doorstromen naar vervolgonderwijs.

De MA Next Level Onderwijsvisie 2023-2027 geeft richting aan hoe we het onderwijs, de begeleiding en de leeromgeving vormgeven. De belangrijkste pijlers van de onderwijsvisie zijn:

1. Praktijkgericht en creatief vakonderwijs
2. Persoonsgericht en maatwerk onderwijs
3. Toekomstbestendig en innovatief onderwijs

Het onderwijs is verweven met de beroepspraktijk. Studenten werken aan beroepsopdrachten en hebben opdrachtgevers uit het werkveld zoals de media, creatieve en technische branche. Naast vakkennis en vaardigheden leren studenten samen te werken in multidisciplinaire teams.

Schoolplan vmbo

Het schoolplan vmbo beschrijft het beleid van het onderwijs dat binnen het vmbo wordt uitgevoerd. Andere beleidsplannen, zoals Onderwijsvisie Ma vmbo, Stand van zaken kwaliteitszorg vmbo en Teamplan vmbo maken onderdeel uit van het schoolplan. Deze beleidsplannen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Klachtenregeling

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.

Gedragscode

Sociale veiligheid gaat over het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving. Duidelijke gedragsregels bevorderen sociale veiligheid. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en alle vormen van uitsluiting. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving valt of staat met ons eigen gedrag en is een absolute randvoorwaarde voor een optimale persoonlijke ontwikkeling; worden wat je bent. De gedragscode geldt niet alleen op alle locaties van Ma, maar altijd en overal. Bovendien gebruiken we de afspraken in deze gedragscode ook voor externe partners, zoals stagebedrijven, als richtlijn voor de omgang met studenten.

Privacy

MA is verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens die aan haar toevertrouwd zijn. Hoe Ma omgaat met privacy en de persoonsgegevens staat vermeld in de Privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van MA is de heer R. Kronieger. Voor meldingen van schendingen van de privacy of vragen over de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de FG via email (fg@ma-web.nl) of telefonisch via het centrale nummer (020 850 95 00).

Deel deze pagina: